You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

1001 lý do học tiếng Pháp – Bài dự thi số 49 – Huỳnh Ngô Ngọc Duy – Lớp 11


  • Th3 27, 2024
  • đã xem 38 lần

Học sinh PHS đang tham dự cuộc thi thiết kế poster “1001 lý do học tiếng Pháp” do Đại học sư phạm Hà Nội tổ chức.

Mời cộng đồng PHS xem và bình chọn bài dự thi của bạn Dư Bảo Lâm – chủ tịch hội học sinh nhé.

💓 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎̣𝐍 𝐂𝐔𝐎̣̂𝐂 𝐓𝐇𝐈 𝐒𝐀́𝐍𝐆 𝐓𝐀̣𝐎 𝐀́𝐏-𝐏𝐇𝐈́𝐂𝐇 “𝟏𝟎𝟎𝟏 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚́𝐩”

💓 𝐁𝐀̀𝐈 𝐃𝐔̛̣ 𝐓𝐇𝐈 𝐒𝐎̂́ 𝟒𝟗 – 𝐁𝐚̉𝐧𝐠 𝐂: 𝐃𝐮 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜̧𝐚𝐢𝐬? 𝐉𝐞 𝐥’𝐚𝐢𝐦𝐞!

𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐨̂ 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐃𝐮𝐲

𝐵𝑜𝑛𝑗𝑜𝑢𝑟, 𝑗𝑒 𝑚’𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒 𝐷𝑢𝑦, 𝑗’𝑎𝑖 17 𝑎𝑛𝑠 𝑒𝑡 𝑗’𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑠 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑢𝑖𝑠 2023. 𝐽𝑒 𝑠𝑢𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑎𝑖𝑛𝑐𝑢 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑛𝑒́𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑒́ 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙’𝑎𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟.

𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒̀𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑢 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙. 𝐶’𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 29 𝑝𝑎𝑦𝑠 𝑒𝑡 𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑒́𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑑𝑒 300 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑒.

𝐷𝑒𝑢𝑥𝑖𝑒̀𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑒́𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒̀𝑟𝑒. 𝐷𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒́𝑠 𝑒𝑡 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠, 𝑒𝑡 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑖̂𝑡𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑢𝑡 𝑚𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙.

𝐸𝑛𝑓𝑖𝑛, 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑢𝑥 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒. 𝐿𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑡 𝑙’𝑎𝑛𝑔𝑙𝑎𝑖𝑠 𝑜𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠, 𝑒𝑡 𝑙’𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑢 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑚’𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑢𝑥 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑡 𝑙’𝑒́𝑡𝑦𝑚𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑠 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑎𝑖𝑠.

𝐷𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑠, 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑙’𝑢𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑒. 𝑆𝑎 𝑠𝑜𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒́ 𝑑𝑜𝑢𝑐𝑒 𝑒𝑡 𝑚𝑒́𝑙𝑜𝑑𝑖𝑒𝑢𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑒́𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎̀ 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑒𝑡 𝑎̀ 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑒𝑟.

𝐸𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛, 𝑗𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑙’𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑢 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑛𝑒́𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑒́ 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙’𝑎𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟. 𝐶’𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑒, 𝑑’𝑎𝑐𝑐𝑒́𝑑𝑒𝑟 𝑎̀ 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑒́𝑠 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑚’𝑒𝑛𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡.

𝐽’𝑒𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑡𝑜𝑢𝑠 𝑐𝑒𝑢𝑥 𝑞𝑢𝑖 ℎ𝑒́𝑠𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑎̀ 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑎̀ 𝑠𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑟. 𝐶’𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒́𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑢𝑥 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑠.

01 Giải thưởng do khán giả bình chọn sẽ được trao cho áp phích nhận được nhiều lượt đánh giá tích cực nhất, theo cách tính điểm sau:

🌟 01 cảm xúc tích cực (Like, Tim) = 01 điểm

🌟 01 lượt chia sẻ = 02 điểm

⏳ Thời gian bình chọn: 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟮4/𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟰 đ𝗲̂́𝗻 𝟮𝟯𝗵𝟱𝟵 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟯𝟭/𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟰.

Hãy nhanh tay bấm vào hình bên dưới bình chọn cho tác phẩm yêu thích của mình nhé!

1001 lý do học tiếng Pháp - Bài dự thi số 41 - Bạch Kim Khánh - Lớp 11

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.