You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Top 5 PHS học kỳ I năm học 2019-2020
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2019-2020

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ I năm học 2019-2020: Xin chúc mừng cả・・・

Th1 01, 2020 | 566 lượt xem
Top 5 PHS học kỳ II năm học 2018-2019
Top 5 PHS học kỳ II năm học 2018-2019

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ II năm học 2018-2019: Xin chúc mừng・・・

Th5 30, 2019 | 453 lượt xem
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2018-2019
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2018-2019

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ I năm học 2018-2019: Xin chúc mừng cả・・・

Th1 01, 2019 | 472 lượt xem
Top 5 PHS học kỳ II năm học 2017-2018
Top 5 PHS học kỳ II năm học 2017-2018

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ II năm học 2017-2018: Xin chúc mừng・・・

Th5 30, 2018 | 423 lượt xem
Bảng danh dự tháng 2 và tháng 3/2020
Bảng danh dự tháng 2 và tháng 3/2020

89 bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất trong tháng 2 và tháng 3/2020: Xin chúc mừng cả 89・・・

Th4 01, 2020 | 541 lượt xem
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2017-2018
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2017-2018

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ I năm học 2017-2018: Xin chúc mừng cả・・・

Th1 01, 2018 | 442 lượt xem
Top 5 PHS học kỳ II năm học 2016-2017
Top 5 PHS học kỳ II năm học 2016-2017

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ II năm học 2016-2017: Xin chúc mừng・・・

Th5 30, 2017 | 449 lượt xem
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2016-2017
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2016-2017

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ I năm học 2016-2017: Xin chúc mừng cả・・・

Th1 01, 2017 | 436 lượt xem
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2013-2014
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2013-2014

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ I năm học 2013-2014: Xin chúc mừng cả・・・

Th1 01, 2014 | 437 lượt xem