You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Chi phí đồng phục 2023-2024
Chi phí đồng phục 2023-2024

Tất cả học sinh đều phải mặc đồng phục học sinh và đồng phục thể thao do nhà trường quy định. Mỗi học sinh・・・

Th1 02, 2023 | 347 lượt xem
Chi phí xe đưa rước năm học 2023-2024
Chi phí xe đưa rước năm học 2023-2024

I/ Xe đưa rước Học sinh có thể đăng ký xe đưa đón tận nhà. Phí đưa đón phụ thuộc vào tuyến đường từ nhà học・・・

Th1 01, 2023 | 323 lượt xem
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2019-2020
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2019-2020

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ I năm học 2019-2020: Xin chúc mừng cả・・・

Th1 01, 2020 | 523 lượt xem
Top 5 PHS học kỳ II năm học 2018-2019
Top 5 PHS học kỳ II năm học 2018-2019

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ II năm học 2018-2019: Xin chúc mừng・・・

Th5 30, 2019 | 417 lượt xem
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2018-2019
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2018-2019

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ I năm học 2018-2019: Xin chúc mừng cả・・・

Th1 01, 2019 | 444 lượt xem
Top 5 PHS học kỳ II năm học 2017-2018
Top 5 PHS học kỳ II năm học 2017-2018

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ II năm học 2017-2018: Xin chúc mừng・・・

Th5 30, 2018 | 388 lượt xem
Bảng danh dự tháng 2 và tháng 3/2020
Bảng danh dự tháng 2 và tháng 3/2020

89 bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất trong tháng 2 và tháng 3/2020: Xin chúc mừng cả 89・・・

Th4 01, 2020 | 506 lượt xem
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2017-2018
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2017-2018

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ I năm học 2017-2018: Xin chúc mừng cả・・・

Th1 01, 2018 | 413 lượt xem
Top 5 PHS học kỳ II năm học 2016-2017
Top 5 PHS học kỳ II năm học 2016-2017

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ II năm học 2016-2017: Xin chúc mừng・・・

Th5 30, 2017 | 417 lượt xem
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2016-2017
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2016-2017

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ I năm học 2016-2017: Xin chúc mừng cả・・・

Th1 01, 2017 | 402 lượt xem