You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

1001 lý do học tiếng Pháp – Bài dự thi số 40 – Nguyễn Phạm Nam Phương – Lớp 11


  • Th3 27, 2024
  • đã xem 53 lần

Học sinh PHS đang tham dự cuộc thi thiết kế poster “1001 lý do học tiếng Pháp” do Đại học sư phạm Hà Nội tổ chức.

Mời cộng đồng PHS xem và bình chọn bài dự thi của bạn Dư Bảo Lâm – chủ tịch hội học sinh nhé.

💓 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎̣𝐍 𝐂𝐔𝐎̣̂𝐂 𝐓𝐇𝐈 𝐒𝐀́𝐍𝐆 𝐓𝐀̣𝐎 𝐀́𝐏-𝐏𝐇𝐈́𝐂𝐇 “𝟏𝟎𝟎𝟏 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚́𝐩”

💓 𝐁𝐀̀𝐈 𝐃𝐔̛̣ 𝐓𝐇𝐈 𝐒𝐎̂́ 𝟒𝟎 – 𝐁𝐚̉𝐧𝐠 𝐂: 𝐋𝐚 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐚𝐧𝐠𝐮𝐞 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜̧𝐚𝐢𝐬𝐞

𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐍𝐚𝐦 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠

𝐵𝑜𝑛𝑗𝑜𝑢𝑟, 𝑗𝑒 𝑚’𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑃ℎ𝑢𝑜𝑛𝑔 𝑒𝑡 𝑗’𝑎𝑖 16 𝑎𝑛𝑠. 𝐽𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑑’𝑢𝑛𝑒 𝑒́𝑐𝑜𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑃𝑎𝑐𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒 (𝑃𝑎𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝐻𝑖𝑔ℎ 𝑆𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙).
𝐽𝑒 𝑚𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑟𝑒̀𝑠 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖̂𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑒𝑟 𝑎̀ 𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑔𝑟𝑎̂𝑐𝑒 𝑎̀ 𝑚𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠
𝑃𝑜𝑢𝑟𝑞𝑢𝑜𝑖 𝑑𝑒𝑣𝑟𝑎𝑖𝑠-𝑗𝑒 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 ?
𝐽’𝑎𝑖𝑚𝑒 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑐𝑜𝑢𝑝 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑐𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑒́ 𝑢𝑛𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒 𝑟𝑜𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑡 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑧 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎̀ 𝑙’𝑎𝑛𝑔𝑙𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑡𝑟𝑒̀𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑒 𝑎̀ 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒. 𝐷𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑠, 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒 𝑒́𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒̀𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑒́𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒́𝑒 𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑒, 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑟𝑖𝑒̀𝑟𝑒 𝑙’𝑎𝑛𝑔𝑙𝑎𝑖𝑠, 𝑒𝑡 𝑙𝑎 9𝑒̀𝑚𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑒́𝑒 𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑒. 𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑛𝑠 𝑣𝑜𝑦𝑎𝑔𝑒𝑟, 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒́𝑙𝑖𝑐𝑖𝑒𝑢𝑥 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠 𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒́𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑝𝑎𝑦𝑠 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒𝑠.
𝐷𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑠, 𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑡 𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖 𝑢𝑛𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑣𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑠𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒́ 𝑙’𝑖𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑡 𝑙𝑎 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑒́ 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠𝑒.
𝐽’𝑎𝑖𝑚𝑒 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑀𝐸𝑅𝑉𝐸𝐼𝐿𝐿𝐸𝑈𝑋 !!!!

01 Giải thưởng do khán giả bình chọn sẽ được trao cho áp phích nhận được nhiều lượt đánh giá tích cực nhất, theo cách tính điểm sau:

🌟 01 cảm xúc tích cực (Like, Tim) = 01 điểm

🌟 01 lượt chia sẻ = 02 điểm

⏳ Thời gian bình chọn: 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟮4/𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟰 đ𝗲̂́𝗻 𝟮𝟯𝗵𝟱𝟵 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟯𝟭/𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟰.

Hãy nhanh tay bấm vào hình bên dưới bình chọn cho tác phẩm yêu thích của mình nhé!

1001 lý do học tiếng Pháp - Bài dự thi số 41 - Bạch Kim Khánh - Lớp 11

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.