PHS vui cười

ĐÃ SỢ CÒN TÒ MÒ
Chuẩn bị Ghost party, các anh chị trung học trang trí nhiều hành lang ma quái. Tiểu học sợ lắm nhưng rất tò mò. Nhân cơ hội học nhạc ở lầu 4. Vài đám kéo lên lầu 5 xem ma rồi cười ha hả. Ra cái điều ta đây không sợ.

Xuống lầu 3, có đám xúm xít quanh bộ xương được lớp 7 sáng tạo bằng giấy báo. Quẹt tới quẹt lui một hồi, bộ xương rớt xuống. Cả đám chạy toán loạn.

Trung học ngồi trong lớp nghe thấy hết, bèn gật gù: “ chờ tới mai rồi biết”.

Chết nhé !

Giáo Viên