Bản tin PHS

KẾT QUẢ PHS TALENTS 2016

* Nhạc cụ : 1) TRẦN MINH PHƯƠNG ANH - Lớp 4B


 

                 2) TRẦN QUANG KHẢI - Lớp 12


 

 

* Đơn ca :      NGUYỄN YẾN MINH PHƯƠNG -Lớp 9


 

* Dance :        TRIỆU LÊ HÀM ĐAN - Lớp 3A


 

* Kịch :      1) NGUYỄN TÙNG GIANG - Lớp 1B


 

                 2) TẬP THỂ LỚP 9


 

Giáo Viên