Tiếng Anh trung học

CUỘC THI OLYMPIC ENGLISH
Nhằm khuyến khích việc học ngoại ngữ, PHS luôn tổ chức các cuộc thi tiếng Anh nhằm giúp các bạn tự tin phát triển các kỹ năng giao tiếp. 

 

 

Giáo Viên