Tiếng Anh trung học

LIFE SKILLS

LIFE SKILLS

Communication and Interpersonal Skills

Interpersonal communication skills

 • Verbal/Nonverbal communication
 • Active listening
 • Expressing feelings; giving feedback (without blaming) and receiving feedback

Negotiation/refusal skills

 • Negotiation and conflict management
 • Assertiveness skills
 • Refusal skills

Empathy

 • Ability to listen and understand another's needs and circumstances and express that understanding

Cooperation and Teamwork

 • Expressing respect for others' contributions and different styles
 • Assessing one's own abilities and contributing to the group

Advocacy Skills

 • Influencing skills & persuasion
 • Networking and motivation skills

Decision-Making and Critical Thinking Skills

Decision making / problem solving skills

 • Information gathering skills
 • Evaluating future consequences of present actions for self and others
 • Determining alternative solutions to problems
 • Analysis skills regarding the influence of values and attitudes of self and others on motivation

Critical thinking skills

 • Analyzing peer and media influences
 • Analyzing attitudes, values, social norms and beliefs and factors affecting these
 • Identifying relevant information and information sources

Coping and Self-Management Skills

Skills for increasing internal locus of control

 • Self esteem/confidence building skills
 • Self awareness skills including awareness of rights, influences, values, attitudes, rights, strengths and weaknesses
 • Goal setting skills
 • Self evaluation / Self assessment / Self-monitoring skills

Skills for managing feelings

 • Anger management
 • Dealing with grief and anxiety
 • Coping skills for dealing with loss, abuse, trauma

Skills for managing stress

 • Time management
 • Positive thinking
 • Relaxation techniques

From UNICEF


CÁC KỸ NĂNG SỐNG

 A. Các kỹ năng giao tiếp và tương tác cá nhân

 a.   Các kỹ năng giao tiếp cá nhân

                                         i.    Giao tiếp bằng lời và không lời

                                        ii.    Lắng nghe tích cực

                                       iii.    Diễn đạt cảm xúc, phản hồi thông tin (mà không chê trách)

                                      iv.    Nhận thông tin phản hồi

 b.   Các kỹ năng đàm phán và từ chối

                                         i.    Đàm phán và quản lý xung đột

                                        ii.    Quyết đoán

                                       iii.    Từ chối

 c.   Thể hiện sự thấu cảm

                                         i.    Khả năng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu và hoàn cảnh của người khác, bày tỏ sự thấu cảm

 d.   Hợp tác và làm việc nhóm

                                         i.    Thể hiện sự tôn trọng với những đóng góp của người khác và những phong cách khác nhau

                                        ii.    Đánh giá năng lực của người khác và đóng góp cho nhóm

 e.   Các kỹ năng ủng hộ

                                         i.    Các kỹ năng chi phối và thuyết phục

                                        ii.    Các kỹ năng xây dựng mạng lưới và động viên

 B. Các kỹ năng ra quyết định và tư duy phê phán

 a.   Các kỹ năng ra quyết định/ giải quyết vấn đề

                                         i.    Các kỹ năng thu thập thông tin

                                        ii.    Đánh giá kết quả trong tương lai của những hoạt động hiện tại

                                       iii.    Xác định những cách giải quyết thay thế

                                      iv.    Các kỹ năng phân tích đối với sự chi phối của các giá trị và thái độ đến sự động viên bản thân và người khác

 b.   Các kỹ năng phê phán

                                         i.    Phân tích sự chi phối của những người xung quanh và thông tin đại chúng

                                        ii.    Phân tích thái độ, các giá trị, quy tắc xã hội, niềm tin và các nhân tố ảnh hưởng khác

                                       iii.    Xác định nguồn và những thông tin liên quan

 C.Các kỹ năng mô phỏng và quản lý bản thân

 a.   Các kỹ năng phát triển sức mạnh bên trong

                                         i.    Các kỹ năng xây dựng lòng tự trọng và tự tin

                                        ii.    Các kỹ năng tự nhận thức bao gồm nhận thức được lẽ phải, sự chi phối, các giá trị, thái độ, điểm mạnh, điểm yếu

                                       iii.    Các kỹ năng xác định mục tiêu

                                      iv.    Tự đánh giá, tự quyết định, tự kiểm tra

 b.   Các kỹ năng quản lý cảm xúc

                                         i.    Quản lý sự giận dữ

                                        ii.    Ứng phó với sự đau buồn, lo âu

                                       iii.    Đối phó với những mất mát, lạm dụng và tổn thương

 c.   Các kỹ năng quản lý sự căng thẳng

                                         i.    Quản lý thời gian

                                        ii.    Tư duy tích cực

                                       iii.    Các kỹ thuật thư giãn

 Theo tài liệu của UNICEF

 


Giáo Viên