Luyện thi CAMBRIDE

KẾT QUẢ KÌ THI CAMBRIDGE CỦA HỌC SINH PHS
Chúc mừng các bạn thi Cambridge đạt kết quả tốt. Đặc biệt bạn Đỗ Hà Khanh hiện đang học lớp 9 đạt điểm tuyệt đối 

Giáo Viên