Admission procedure

QUY TRÌNH TUYỂN SINH CỦA PHS


 

Tags: PHS School, Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở, Trung Học Phổ Thông, trường quốc tế, song ngữ, Thái Bình Dương,quy trình, tuyển sinh, học sinh ...

Careers